*** Toàn bộ Đồ án, Luận văn, Luận án, Báo cáo NCKH, kỷ yếu hội thảo, của ĐH SPKT Tp.HCM đã được chia sẻ đọc toàn văn tại Mạng stinet; ĐH SPKT Tp.HCM là đơn vị tiên phong góp nhiều nguồn tài liệu nội sinh trên hệ thống: 

http://stinet.gov.vn/