ACM Digital Library là một cơ sở dữ liệu chuyên về lĩnh vực khoa học máy tính. CSDL cung cấp toàn văn của tất cả các ấn phẩm ACM, bao gồm các tạp chí, kỷ yếu hội nghị, tạp chí kỹ thuật, bản tin và sách. https://dl.acm.org

User: phanngocdong Pass: 123456789