Hướng dẫn tra cứu Opac
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 18 Tháng 1 2011 13:38

Bạn có thể sử dụng tìm kiếm cơ bản, tìm kiếm biểu thức hoặc tìm kiếm nâng cao

I. Tra cứu cơ bản

Đây là phương pháp tìm kiếm tài liệu đơn giản không đòi hỏi người tìm phải có kiến thức tìm tin thật sâu, người dùng chỉ cần gõ các yếu tố thông tin cần thiết mà mình có về tài liệu cần tìm theo các yếu tố thông tin có sẵn tương ứng với mỗi Loại tài liệu.

Các bước tìm kiếm

Nhắp chuột vào tab Tra cứu, xuất hiện màn hình sau:

Chọn loại tài liệu cần tìm. Nếu không chọn loại tài liệu thì chương trình mặc định sử dụng màn hình tra cứu chung dành cho tất cả các loại tài liệu.

Lưu ý: Người dùng chỉ có thể tìm kiếm được theo loại tài liệu nếu được cung cấp quyền.

- Nhập các tiêu chí tìm kiếm

- Nhắp chuột vào nút <Tìm kiếm> hoặc ấn phím Enter để tiến hành tìm kiếm.

Chú ý

- Với mỗi điều kiện tìm kiếm, nếu muốn tìm kiếm chính xác các biểu thức tìm, ta nhắp chuột vào ô tichTìm chính xác tương ứng.

- Để tiến hành tìm kiếm mới: ấn vào nút <Làm lại> hoặc ấn vào Menu Tra cứu.

- Không nhất thiết phải nhập tất cả các thông tin vào tất cả các trường tìm kiếm.

- Để thể hiện số lượng bản ghi tìm tìm được trên một trang màn hình theo ý muốn: tại trường [1 trang] Nhắp chuột vào nút mũi tên Nhắp chuột vào số lượng bản ghi theo ý muốn: 25, 50, 75, 100.

- Kết hợp giữa các trường khác nhau (tên sách, tác giả, từ khoá,...) là toán tử AND

II – Tra cứu biểu thức

Đây là chức năng được thiết kế dành cho người dùng nâng cao. Bằng những lệnh tìm kiếm do Oracle cung cấp người dùng có thể nhập nào câu lệnh tìm kiếm theo ý muốn của mình.

1. Cú pháp của biểu thức tìm kiếm:

(thuật_ngữ_tìm_tin_1 WITHIN fxxxn) BOOLEAN  (thuật_ngữ_tìm_tin_2 WITHIN  fxxxn) BOOLEAN (thuật_ngữ_muốn_tìm2 WITHIN  fxxxn) BOOLEAN (thuật_ngữ_tìm_tin_ WITHIN fxxxn)

Giải thích:

- thuật_ngữ_tìm_tin: là từ hoặc cụm từ bạn đọc muốn tìm kiếm

- WITHIN: là toán tử tìm tin, nó nằm giữa cụm từ muốn tìm vào trường muốn tìm

- fxxxn: là  tên nhãn trường con trong Marc21

- BOOLEAN: là toán tử tìm tin, có thể là AND, OR hoặc NOT

- Dấu ngoặc đơn ở đây chỉ mức độ ưu tiên trong việc tìm kiếm, tức là nó sẽ thực hiện tìm kiếm trong ngoặc trước sau đó mới kết hợp với các biểu thức khác

2. Ví dụ

VD1: Muốn tìm tất cả những cuốn sách có tác giả là Nguyễn Văn A. (Trong Marc21 trường tác giả cá nhân là: 100, trường con là a)

Chúng ta cần nhập vào biểu thức:

Nguyễn Văn A WITHIN f100a

Trong ví dụ này ta không cần dấu ngoặc đơn và toán tử Bool vì phép tìm chỉ là một biểu thức.

VD2. Tìm kiếm những cuốn sách có nhan đề là Hà Nội và tác giả của cuốn sách đó là Dương Trung Quốc. Biểu thức tìm sẽ là:

(Hà Nội within f245a) and (Dương Trung Quốc within f100a)

Trong Marc21, trường 245a là trường chứa thông tin về nhan đề của tài liệu
VD3. Tìm tất cả những cuốn sách có tác giả là Quách Tuấn Ngọc hoặc những cuốn sách có nhan đề là PASCALnhưng không bao hàm từ Đồ hoạ trong nhan đề
(Quách Tuấn Ngọc within f100a) or (Pascal within f245a) not (Đồ hoạ within f245a)

3. Các bước tìm kiếm

- Từ trang chủ của màn hình OPAC chúng ta chọn chức năng Tra cứu biểu thức trong tab Tra cứu

- Trong phần Nội dung tra cứu, chúng ta sẽ nhập biểu thức cần tra cứu

- Khi nhập xong biểu thức tìm chúng ta click chuột vào nút <Tìm kiếm >

Chú ý:

- Chúng ta cũng có thể dùng nútUpdate để lưu lại một biểu thức hiện tại nằm trong hộp Nội dung tra cứu

- Nút Select dùng để dùng lại biểu thức đã ghi lại bằng nút Update

III - Tìm kiếm nâng cao

Với tính năng tra cứu này, người dùng cần có được kiến thức tra cứu thông tin cơ bản, đó là cách thức kết hợp các biểu thức tìm kiếm bằng 3 toán tử Boolean cơ bản AND, OR, NOT.

Các bước tìm kiếm

· Trong tab Tra cứu, Nhắp chuột vào menu [Tra cứu nâng cao] tại màn hình tìm kiếm cơ bản, xuất hiện màn hình sau:

Chọn Loại tài liệu cần tìm

· Nhắp chuột vào trường cần tìm kiếm: kích vào 

+ Tất cả: tìm trên mọi trường của biểu ghi

+ Tìm kiếm toàn văn: tìm trong nội dung 1 file dữ liệu số đã được đính kèm

+ Tác giả: chỉ tìm trên trường tác giả

+ Nhan đề: chỉ tìm trên trường tên tài liệu

+ Từ khoá: chỉ tìm trên trường từ khoá

· Nhập thông tin tìm kiếm: nhập các tiêu chí để tìm kiếm thông tin

· Nhắp chuột vào điều kiện để liên kết điều kiện tìm kiếm giữa các trường: Nhắp chuột vào để chọn toán tử logic: AND, OR, NOT

· Nhắp chuột vào <Tìm kiếm>

Chú ý

+ Có đầy đủ các tính năng của tìm kiếm cơ bản

+ Trong cách tìm kiếm này cho phép kết hợp giữa các trường với các toán tử khác

nhau
Ví dụ: đưa ra một yêu cầu tìm:

Tìm tất cả các đầu sách có từ kinh tế và thương mại xuất bản năm 2000

Cách tìm:

Trường thứ nhất:

+ Chọn trường cần tìm là Tên tài liệu

+ Nhập từ Kinh ́ vào trường đó

+ Chọn toán tử OR

Trường thứ hai:

+ Chọn trường cần tìm là Tên tài liệu

+ Nhập từ Thương mại vào trường đó

+ Chọn toán tử AND

Trường thứ ba:

+ Chọn trường cần tìm là Năm xuất bản

+ Nhập 2000 vào trường đó

IV- Tìm kiếm liên thư viện: Z39.50

Cho phép người dùng từ trang web của OPAC có thể tra cứu trực tiếp đến các cơ sở dữ liệu của các thư viện khác trong và ngoài nước

Các bước tìm kiếm

Nhắp chuột vàomenu [Tra cứu Z3950] tại màn trang chủ, xuất hiện màn hình tra cứu Z3950.

· Nhập các điều kiện tìm kiếm tương tự như tìm kiếm nâng cao.

Phần địa chỉ của thư viện tra cứu đến cần chú  ý các thông tin sau:

- Máy chủ Z3950: nhập địa chỉ của máy chủ thư viện cần tra cứu.

- Cổng: cổng kết nối với máy chủ của thư viện cần tra cứu.

- Tên CSDL: nhập tên của CSDL cần tìm của thư viện đó.

· Nhắp chuột vào nút <Tìm kiếm> để tiến hành tìm kiếm. Nếu có nhu cầu tiến hành lại quá trình tìm kiếm, nhắp vào nút<Làm lại>