Kính gửi:  Các đơn vị thuộc trường Đại học Vinh

     Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho cán bộ, giáo viên, NCS, Học viên cao học và HSSV trường Đại học Vinh. Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào thông báo các địa chỉ sử dụng CSDL điện tử trực tuyến online và thư viện số của trường:
thong_bao_csdl_truc_tuyen_2014.pdf

1. CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ website:               http://lic.vnu.edu.vn ( ID: tvdhvinh/pass: tvdhvinh )


2. CƠ SỞ DỮ LIỆU
CỦA CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn (Thời hạn sử dụng đến ngày 31/5/2017, chỉ sử dụng được qua mạng Internet trong trường Đại học Vinh)

3. LIÊN KẾT SỬ DỤNG TÀI LIỆU SỐ CỦA CÔNG TY TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VINA

Địa chỉ truy cập: http://tailieu.vinhuni.edu.vn (Tài khoản và hướng dẫn sử dụng đã được thư viện gửi cho cán bộ toàn trường qua Email cá nhân từ ngày 02/11/2014 đến ngày 10/11/2014)

4. SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Địa chỉ truy cập: http://tvs.vinhuni.edu.vn (Tài khoản và hướng dẫn sử dụng đã được thư viện gửi cho cán bộ toàn trường qua Email cá nhân)

5. SỬ DỤNG WEBSITE THƯ VIỆN NGUYỄN THÚC HÀO

Địa chỉ website:               http://lib.vinhuni.edu.vn

Địa chỉ tra cứu tài liệu:  http://thuvien.vinhuni.edu.vn

Trung tâm trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên trong Trường để sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến và thư viện số của trường.

          ĐT liên hệ:  DĐ: 0947.518.999, 0912.583.729; cố định.038.3557.460.

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN NGUYỄN THÚC HÀO