BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                              

 

 

 


THÔNG BÁO THỜI GIAN

Mở cửa phục vụ kho sách tại cơ sở II

(Áp dụng từ ngày 02/04/2018 )

 

Thực hiện theo kế hoạch mở cửa phục vụ tại cơ sở II đã được ban giám hiệu phê duyệt, từ ngày 02 tháng 04 năm 2018 Thư viện chỉ mở cửa phục vụ bạn đọc vào các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần. Các ngày thứ 3, 5,  cán bộ Thư viện thực hiện các công tác chuyên môn, xử lý nghiệp vụ tại cơ sở I.

Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào xin thông báo cho bạn đọc tại cơ sở II ( Trung tâm GDQP – AN Vinh) được biết.

 

 

                                                                                                                                                            Giám đốc Trung tâm

                                               

                                                                                                          TS.Vũ Duy Hiệp