Trong tháng 5/2017, Thư viện Nguyễn Thúc Hào trường Đại học Vinh đã nhận được một số sách của Trường Đại học Quốc Gia HN, ĐH Hồng Đức, KHTN&XH gửi tặng.

Số sách  sẽ được xử lý nghiệp vụ và đưa vào phục vụ bạn đọc trong thời gian sớm nhất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                     Vinh, ngày 23 tháng 5  năm 2017

DANH MỤC SÁCH B

Trong tháng 5/2017, Thư viện Đại học Vinh đã nhận được một số sách của Trường Đại học QGHN, Hồng Đức, KHTN&CN biếu tặng như sau: 

TT

TÊN SÁCH

SL

Đại học QGHN

1

Về văn hóa, văn chương việt( tạp luận)

2

2

Tác phẩm văn nghệ và giá trị bền vững

1

3

Nghiên cứu văn bản truyện kiều theo phương pháp Hoàng Xuân Hãn

1

4

Thi hương thời Nguyễn ( Qua hai trường thi Hà Nội và Nam Định)

2

5

Hà Nội học cơ sở thực tiễn, nền tảng học luật và định hướng  phát triển

2

Đại học Hồng Đức

1

Văn kiện đại hội XII và việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3

2

Một số vấn đề lý luận nhà nước và pháp luật ( theo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII)

3

3

Cuộc sống và pháp luật

2

4

Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam

3

5

Luật hình Triều Lê những giá trị nhân văn

3

KHOA HỌC TỰ NHIÊN & CÔNG NGHỆ

1

Mức độ suy thoái và giải pháp phục hồi một số hệ sinh thái đầm phá ven biển Miền Trung

2

2

Sức tải môi trường cac thủy vực tiêu biểu ven bờ Việt Nam

2

3

Sinh thái cảnh quan biển Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam

2

4

Cấu trúc địa chất và tiến hóa biển Đông trong Kainozoi

2

5

Đặc điểm tự nhiên, môi trường, nguồn lợi và định hướng khai thác, phát triển bền vững các thủy lực ven bờ Nam Trung Bộ

2