Trung tâm Thông tin Thư viện Nguyễn Thúc Hào trường Đại học Vinh lập ra Danh mục tài liệu có tại Trung tâm Thông tin Thư viện ngành: Quản trị kinh doanh, mời bạn đọc tham khảo và tìm đọc.

    Nháy chuột vào dòng chữ xanh: danh_muc_tai_lieu_nganh_qtkd.xlsx