Trung tâm Thông tin Thư viện Nguyễn Thúc Hào xin cung cấp danh mục học liệu theo chương trình tiếp cận CDIO có tại Trung tâm để bạn đọc được biết và đến tìm đọc ( danh_muc_dao_tao_cdio_co_trong_thu_vien.xlsx )